NanoLab SeminarDeutsches-Elektronen Synchrotron (DESY), Hamburg (20.5.2015)